De Late Avond is een radioprogramma dat voor en samen met lokale omroepen in Zuid-Holland wordt gemaakt. Het is een programma prachtige easy listening muziek en nieuws uit de streek. Een fijn programma om de dag mee af te sluiten en de nacht mee in te gaan. Het programma wordt geheel gemaakt door vrijwilligers.

Waarom?
Het idee voor dit programma ontstond enkele jaren geleden en werd eerder aangeboden aan de regionale omroep. De bedoeling was om de pareltjes die lokale radio-omroepen maken een veel groter publiek te gunnen. Een publiek buiten de gemeentegrenzen van de lokale omroepen. Zo wordt het werk van de lokale media versterkt. Lokale media die helaas al langere tijd onder druk staan.

Waarom nu?
Bedenker Alfred Blokhuizen hierover: “Mijn plan bleef diep onder in de la liggen bij de regionale publieke omroep en dat vind ik onjuist. Nu heeft een groot aantal lokale omroepen zich aangesloten bij dit samenwerkingsverband, waaruit blijkt hoe groot het enthousiasme en de behoefte is bij de lokale omroepen. Ik ben verrast door dit enthousiasme!”

Programma–opzet
Het programma wordt samengesteld aan de hand van de door de deelnemende lokale omroepen ingezonden reportages en interviews. Daarnaast is er een perfect werkend redactieteam dat zorgt voor een afwisselend en informatief aanbod aan interessante onderwerpen. Dit geheel wordt omlijst met prachtige easy listening muziek, waarbij extra aandacht is voor de Nederlandse artiesten.

Het redactieteam wordt gevormd door (vlnr) Jeroen van Gent, Mariska de Vries, Herman de Bruin, Arjen van Bruinnessen en Eveline Lamphen. Voorgrond: Alfred Blokhuizen.

 

 

 

Disclaimer

Deze website accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail aan de redactie (zie contactgegevens van de site). Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Deze website bevat links naar websites van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatie en diensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Wijzelf hebben ons méér dan uiterste best gedaan om te achterhalen of tekst- of beeldmateriaal auteursrechtelijk beschermd is. In geval dat duidelijk was dat auteursrecht van toepassing zou kunnen zijn is toestemming gevraagd en verkregen van de belanghebbenden. Mocht het voorkomen dat er sprake is van abusievelijk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal verzoeken wij u binnen 14 dagen na het verschijnen op onze site dit te melden.

Uw privacy

De Late Avond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Late Avond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via algemeen@delateavond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Late Avond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Late Avond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Late Avond) tussen zit. De Late Avond gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Late Avond bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 1 maand.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Late Avond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Late Avond gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Late Avond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar algemeen@delateavond.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Late Avond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Late Avond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via algemeen@delateavond.nl